Up

สมัครงาน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 20 ก.ค. 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนังกานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนังกานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศ บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข(ด้ำนกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข (ด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) นวก.สาธารณสุข(ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข (ด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานซักฟอก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา 29 พ.ค. 2560
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
 
 
Powered by Phoca Download