Up

สมัครงาน

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ประกาศ รายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรณะครั้งที่1 ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ เลื่อนวันประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป (นวก.ศึกษา)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 3 ส.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 3 ส.ค. 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 20 ก.ค. 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พนักงานบริการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนังกานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนังกานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
ประกาศ บัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปตำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข(ด้ำนกำรออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข (ด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) นวก.สาธารณสุข(ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นวก.เงินและบัญชี
 
 
Powered by Phoca Download