การหาค่าดัชนีมวลกาย และการแปลผล

เราสามารถ หาค่าดัชนีมวลกาย โดยใช้สูตร ดังนี้

ให้เอาน้ำหนักตัวเป็นตัวตั้ง และส่วนสูง (หน่วยเป็นเมตรยกกำลังสอง) เป็นตัวหาร หรือหารด้วยส่วนสูงสองครั้ง

ดังสูตร

    • สูตรการหาค่าดัชนีมวลกาย
       
  ส่วนสูง(เมตร) x ส่วนสูง (เมตร)      
 

 

หรือ

ตัวอย่าง ผู้หญิงคนหนึ่งน้ำหนัก 55 กิโลกรัม ส่วนสูง 158 เซนติเมตร จงหาค่าดัชนีมวลกายของผู้หณิงคนนี้

    • ค่าดัชนีมวลกาย =

1.58 x 1.58
= 22.03
การแปลผล จากการหาค่าดัชนีมวลกาย เราสามารถนำมาแปลผลว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไร
 
รูปร่าง
 
ผอม
ปกติ
ท้วม
อ้วน
ค่าดัชนีมวลกาย
น้อยกว่า 18.5
18.5 - 22.9
23.0 - 24.9
ตั้งแต่ 25.0 ขึ้นไป

  • แนวทางการตัดสินโรคอ้วนในผู้ใหญ่อายุ > 20ปี โดยใช้ค่าดัชนีมวลกาย
โรคอ้วน
ค่าดัชนีมวลกาย(กก./ตร.ม.)
อ้วนปานกลาง
25.0 - 34.9
อ้วนมาก
ตั้งแต่ 35 ขึ้นไป
ข้อมูล : เครือข่ายคนไทยไร้พุง. ปฏิบัติการฝ่าวิกฤตพิชิตอ้วน พิชิตพุง. 2550, หน้า 6.