ยินดีต้อนรับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
แนะนำโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
เว็บบอร์ด
สมุดเยี่ยม
งานบริการโรงพยาบาล
เวชระเบียน
คลินิกสุขภาพเด็กดี
คลินิกอนามัยเจริญพันธ์
คลินิกฝากครรภ์
เวชศาสตร์ชันสูตร
ห้องคลอด-ห้องผ่าตัด
  ห้องฟัน-ทันตกรรม
  ห้องยา-เภสัชกรรม
  สังคมสงเคราะห์
  คลินิกนมแม่
  คลินิกวัยรุ่น
  ห้องเสริมความรู้
  คลินิกนวดแผนไทย
  กุมารเวชกรรม
  สูติ-นารีเวชกรรม
  โภชนา (โรงอาหาร)


     
จำนวนผู้เยี่ยมชม

                                                                  คลินิกฝากครรภ์

บริการฝากครรภ์ตามมาตรฐานของโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

 ตรวจผู้มารับบริการในห้องตรวจครรภ์
  คัดกรองหญิงตั้งครรภ์โดยใช้เกณฑ์เสี่ยง 20 ข้อ
  ติดตามผู้รับบริการให้มาฝากครรภ์ครบ 4 ครั้ง ตามเกณฑ์และติดตามภาวะเสี่ยง ในหญิงตั้งครรภ์
  สอนการเตรียมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (โรงเรียนพ่อแม่ แม่หลักสูตร 2)
  เจาะเลือดหาภาวะซีด ,ซิฟิลิส , กลุ่มเลือดระบายอาร์เอช , ธาลัสซีเมีย (Screening test)
  เจาะเลือดหาเชื้อ HIV โดยสมัครใจและมีลายลักษณ์อักษร
  ให้คำปรึกษา ธาลัสซีเมีย HIV และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
  ผู้มารับบริการได้พบแพทย์อย่างน้อย 1 ครั้ง ในการฝากครรภ์
  มีและใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กทุกครั้งกับหญิงตั้งครรภ์ทุกราย ประเมินความเครียดเฝ้าระวังภาวะโภชนาการหญิงมีครรภ์ (โดยใช้เส้นทางลูกรัก)
  ให้วัคซีนบาดทะยักครบกับหญิงที่มาฝากครรภ์ทุกราย
  มีการให้วิตามินเสริม ธาตุเหล็ก กับหญิงตั้งครรภ์ทุกรายยกเว้นในรายที่เป็นโรคเลือดจาง
ธาลัสซีเมีย
  เจาะ Hct ซ้ำในรายตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ ทุกรายหรือในรายที่ Hct < 33%     หลังจากให้ธาตุเหล็กไปแล้ว 6 - 8 สัปดาห์
  ให้ใบบันทึกเด็กดิ้นในรายตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ทุกราย     ในรายผลเลือดผิดปกติให้คำปรึกษาแล้วเจาะเลือดซ้ำ
  ให้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการสอนสุขศึกษาเป็นกลุ่มอย่างน้อย 1 ครั้ง     โดยมีการส่งเสริมให้สามีหรือญาติเข้าฟังด้วยและเข้ารับการอบรมโรงเรียนพ่อแม่

 

 


              

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(แม่และเด็ก)ยะลา
95 เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073- 214200 แฟกซ์ 073-213747

Email : hpc12_hpt@hotmail.com

Powered by it-cob.com