หมวดที่ 4
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวม พรบ. ที่เกี่ยวกับ การสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
คู่มือ พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่อง การอนุมัติ การออกคำสั่งและการยึด การอายัด
คู่มือแนวทางการปฏิบัติในการเข้าไปดำเนินการแทนผู้รับคำสั่งตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พิมพ์ครั้งที่ 1
คู่มือว่าด้วย เรื่อง การควบคุมกิจการตลาดสดตามกฎหมายสาธารณสุข
คู่มือ พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สาระน่ารู้สำหรับประชาชน (เอกสารอยู่ที่ตู้ข้อมูลชั้น 2 และที่ห้องสมุดและที่ห้องสิ่งแวดล้อม ชั้น 3)

คำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล)


มุมเพื่อนใจวัยรุ่น Friend Corner
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste
ตลาดสด น่าซื้อ Healthy Market
สายด่วน 1675
ขยับกาย สบายชีวี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรมอนามัย
ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ
ตอบข้อหารือตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ตู้ ป.ณ. กรมอนามัย ทุกคำถามมีคำตอบ     ทุกข้อข้องใจมีคำไข    ทุกความคิดเห็นเรายินดีน้อมรับ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กรมอนามัย
"สิ่งแวดล้อมสะอาดสดใส เด็กไทยแข็งแรง"


คณะกรรมการสารสนเทศ  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
http://www.anamai.moph.go.th/hpc12
E-mail : hpc12_yl@hotmail.com, hpc12_info@yahoo.com