ชื่อ-สกุล                    นางสาวนฏพร    ทัศนะพยัคฆ์

ตำแหน่ง                    นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์                   ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๖๒ ต่อ ๑๑๙

E-mail                     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หน้าที่รับผิดชอบ          

    ๑. จัดทำเอกสารขออนุมัติซื้อ/จ้าง, สั่งซื้อ/จ้าง, ตรวจรับซื้อ/จ้าง

    ๒. บันทึกการจัดซื้อ/จ้าง , ตรวจรับซื้อ/จ้าง ในระบบ GFMIS

    ๓. จัดทำเอกสารขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ส่งสำนักงานคลังจังหวัด

    ๔. จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา

    ๕. ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตามขั้นตอน ในระบบ e-GP

    ๖. ลงทะเบียนรายละเอียดสินทรัพย์ในระบบ ASSET ส่งกรมอนามัย

    ๗. ควบคุมหมายเลขครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ของศูนย์อนามัยที่ ๑๒

    ๘. รายงานผลการตรวจรับการเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ประจำเดือนส่งกรมอนามัย

    ๙. จัดทำเอกสารการตรวจรับการจ้างพนักงานจ้างเหมาประจำเดือน

    ๑๐. จัดทำเอกสารตรวจรับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ประจำเดือนของศูนย์อนามัย

    ๑๑. รับผิดชอบงานการเงิน ธนาคารขยะรีไซเคิล ของศูนย์อนามัยที่ ๑๒

    ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย