สรุปการไปราชการโครงการ”ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”

สรุปการไปราชการโครงการ”ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ”

เมื่อวันที่ 2-3 ธ.ค. 53  ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

mng8Dec10

สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์  ชั้น 3  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

sp08dec201Əࠃ