สรุปประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/ประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับจังหวัด

ระหว่างวันที่ 27,29 กรกฏาคม 2554

ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดยะลา และ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 3 สาธารสุขยะลา

SP4AUG2011