การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีฯ กรมอนามัย

การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีฯ กรมอนามัย

ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

sp07Jan2011