สรุปการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2555

ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

hpm01MAR2012