สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เืรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ระหว่าวงวันที่ 21 กันยายน 2555

ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารสำนักงานศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

sp04oct2012

สรุปโครงการอบรมงานระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย

ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2555

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 4 กองแผนงาน กรมอนามัย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

SP04Jul2012