สรุปโครงการทำกรอบนโยบายแนวทางการศึกษาวิัจัยระยะยาวของกรมอนามัย (โครงการที่ 1และ2)

โครงการที่ 1 ณ โรงแกรมริชมอน ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2556

โครงการที่ 2 ณ โรงแรมเดอริช นนทบุรี ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2556

h-a3apr56