สรุปการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย รร. เด็กไทยฟันดี

ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2556

h-vn4mar56