สรุปผลการประชุมโครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานและสร้างเครื่องมือประเมินทางโภชนาการหญิงตั้งครรภ์

ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมที่เค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายละเอียด