สรุปผลการประชุมโครงการงานวิจัยที่เสนอของบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2557

ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ วิภาวดี กรุงเทพฯ

รายละเอียด

สรุปผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ฺ 2557

ณ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

รายละเอียด