สรุปผลการประชุมโครงการงานวิจัยที่เสนอของบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีฯ

ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2557

ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ วิภาวดี กรุงเทพฯ

รายละเอียด

สรุปผลการประชุมโครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ฺ 2557

ณ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ

รายละเอียด

สรุปผลการประชุมโครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานและสร้างเครื่องมือประเมินทางโภชนาการหญิงตั้งครรภ์

ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมที่เค พาเลช แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

สรุปประชุมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านส่งเสริมการออกกำลังกายฯ

ณ โรงแรมพักพิงอิงทางบูติด โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2556

h-kim11apr56