Up

รายงานผลการเบิกจ่าย

รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 15 ก.ย.60
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ ณ วันที่ 14 ส.ค.2560
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ ณ วันที่ 13 ก.ค.2560
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 13 มิ.ย.60
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน ณ 14 พค.60
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 11 เม.ย.60
ผลการเบิกจ่าย GFMIS ต.ค.59-31มี.ค.60
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ 15 มี.ค.60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ณ วันที่ 15 ก.พ.60
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 15 ก.พ.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ณ วันที่ 15 ม.ค.60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ณ วันที่ 15ธ.ค.59
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 15 ม.ค.60
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 15 ธ.ค.59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประตุ้นปี 59
รายงานการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส) ณ วันที่ 15 พ.ย.59
 
 
Powered by Phoca Download