ภารกิจยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ

ภารกิจงานการติดตามประเมินผล

ภารกิจการบริหารองค์กรและการพัฒนาระบบปฏิบัติราชการ

ภารกิจงานบริหารการวิจัย

ภารกิจการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

ภารกิจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร