ภารกิจกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ภารกิจกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

ภารกิจงาน: ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการและงบประมาณ

1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สังเคราะห์องค์ความรู้ ข้อมูล และสถานการณ์สุขภาพของประเทศ เขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

          2 เสนอแนะ นำการมีส่วนร่วมในจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงบประมาณ โครงการ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานและภาคีเครือข่าย ด้วยความสอดคล้องและบูรณาการ

          3 จัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ 4 ปีกรมอนามัย ภายใต้ตัวชี้วัดที่สำคัญระดับองค์กร

          4 สื่อสาร ถ่ายทอด ขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับหน่วยงานและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

          5 เสริมสร้างความร่วมมือ ประสาน ชี้แจง กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในการบริหารยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยี และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

          6 จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายกลุ่มงาน และบริหารจัดการกระบวนการงบประมาณ ประสานการจัดทำ แผนงาน / โครงการ แผนปฏิบัติการ และแผนงานเฉพาะกิจ

          7 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มงาน บริหารจัดการ ควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

ภารกิจงาน :การติดตาม ประเมินผล

          1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมิน และบริหารจัดการความรู้ ในเชิงยุทธศาสตร์

          2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์ การวางแผน ติดตามประเมินผล และการวิจัย

          3 การพัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบการประเมินผลลัพธ์ และผลกระทบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

          4 ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

         5 วัดและประเมินผลความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ข้อเสนอแนะมาตรการในการป้องกันและการตัดสินใจระดับหน่วยงาน

          6 ประเมินแนวโน้มความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุง นโยบายประเมินสมรรถนะของระบบบริการสุขภาพและประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

7 รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  กรมอนามัย  หน่วยงาน  เพื่อนำเสนอ  และสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข  ตลอดจนการเสนอข้อมูลสารสนเทศต่อผู้บริหารองค์กร  กรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข

 

ภารกิจงาน: เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสาร

1 พัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน  และพัฒนา บริหาร บริการ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมและทันสมัย

          2 จัดหา พัฒนา บริหาร รักษาความปลอดภัย และบำรุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และ ระบบคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานและเชื่อมโยงกรมอนามัย

          3 ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาการพัฒนา การบริหาร และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน

          4 พัฒนาบุคลากรของของหน่วยงานให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหาร การบริการ และการปฏิบัติงาน

          5 ติดตาม กำกับ และประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน

 

ภารกิจงาน : ข้อมูล สารสนเทศ

         พัฒนาและผลักดันให้เกิดระบบคลังข้อมูลด้านคุณภาพ มาตรฐานบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม(Data center)ระดับหน่วยงานและเขคบริการสุขภาพที่ 12 

         2 วิเคราะห์ จัดการฐานข้อมูลด้านคุณภาพ มาตรฐานบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Data center)  ให้สามารถนำฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ ประโยชน์ร่วมกันทั้งระดับหน่วยงานและเขคบริการสุขภาพที่ 12

         3 จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพ แผนงาน/โครงการสำคัญ เพื่อการบูรณาการการกำหนดจัดเก็บดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และหน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

         4 รายงานแผน/ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งตัวชี้วัด ผ่านระบบติดตามผลการปฏิบัติการ กรมอนามัย ( DOC )ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

         5 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเกี่ยวกับการจัดเก็บข่าวสารสุขภาพ และด้านระบบข้อมูลข่าวสารและระบบรายงาน การจัดทำชุดข้อมูลมาตรฐาน 

 

ภารกิจงาน : การบริหารองค์กรและการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการ

        1 พัฒนาโครงสร้างระบบบริหารงานขององค์กรและปรับบทบาทภารกิจให้องค์กรมีขีดสมรรถนะเพิ่มขึ้น ทั้งด้านความรู้ ทักษะและการบริหารงาน  สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

        2 ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

        3 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกับกรมอนามัย

        4 ถ่ายระดับตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

        5 ติดตามประเมินผลตามกรอบมิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ มิติคุณภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร

        6 ติดตาม รวบรวมและรายงาน SAR Report ตามกรอบระยะเวลา 6 9 12 เดือน

 

ภารกิจงาน : การบริหารการวิจัย

1 กำหนดทิศทางการศึกษาวิจัยและบริหารการใช้ประโยขน์งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายองค์กร

2 กำหนดหัวข้อคำถามการวิจัย  ศึกษาวิจัย วิเคราะห์  และสังเคราะห์งานวิจัยนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากรศูนย์ฯทุกระดับ

4 รวบรวม นโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัย จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานข้อมูลการวิจัยให้แก่บุคลากรศูนย์ฯ

         5 รวบรวมจัดเก็บฐานข้อมูลการวิจัย วิชาการ นวัตกรรม ภายในองค์กร เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

          6 ส่งเสริม สนับสนุน การนำเสนอผลงานวิจัย วิชาการ นวัตกรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

ภารกิจงาน : สนับสนุนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

1 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายใน  ภายนอกและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามภารกิจกลุ่มงานและวาระต่าง ๆ ขององค์กร

Who's Online

We have 88 guests and no members online