วัฒนธรรมองค์กร

HEALTH

-  Health Model (เป็นต้นแบบสุขภาพ) :ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

-  Ethics (มีจริยธรรม) :มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

-  Achievement  (มุ่งผลสัมฤทธิ์) : มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- Learning (เรียนรู้ร่วมกัน) : มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน

- Trust : (เคารพและเชื่อมั่น) :  มีความเคารพในสิทธิ หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

- Harmony (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) : มุ่งเน้นการทางานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน 

Who's Online

We have 72 guests and no members online