หมวด ข้อมูลข่าวสารราชการ

หมวดที่ 9 (หมวดเพิ่มเติม) เอกสารวิชาการประกอบการประเมินบุคคล (อวช.)

หมวดที่ 9 (หมวดเพิ่มเติม)

เอกสารวิชาการประกอบการประเมินบุคคล (อวช.)

การตรวจพาหะ/โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกบิลผิดปกติด้วยเทคนิค HPLC ในหญิงตั้งครรภ์และสามี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ดำเนินการปี 2548 โดย นางสาวโรฮานา จารง นักเทคนิคการแพทย์ 5 เพื่อปรับเป็น นักเทคนิคการแพทย์ 6ว. (เอกสารอยู่ที่ตู้ข้อมูล ชั้น 2)
การศึกษาพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ดำเนินการปี 2548 โดยนางจิรวัส เจริญลิขิตกวิน นักวิชาการ สาธารณสุข 6 ปรับเป็นนักวิชาการสาธารณสุข7ว.(เอกสารตู้ข้อมูลชั้น 2)
การศึกษาประเมินระบบเฝ้าระวังและติดตามทางโภชนาการเด็กอายุ 0 -60 เดือน ดำเนินการปี 2548 โดย นางโสภิตา สุขจรุง นักโภชนาการ 6 ปรับเป็น โภชนาการ 7ว. (เอกสารดูได้ที่เจ้าของผลงาน)
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโคเลสเตอรอลสูงของประชากรในกลุ่มวัยทำงาน ดำเนินการปี 2549 โดย นางฮามีด๊ะ หะมะ นักวิชาการสาธารณสุข 7 ปรับเป็น นักวิชาการสาธารณสุข 8 วช. (เอกสารที่ข้อมูลชั้น 2)
 การประเมินผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านจำหน่ายอาหารหลังจากผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ดำเนินการปี 2549 โดย นายสะหลัน สามะ นักวิชาการสาธารณสุข 5 ปรับเป็น นักวิชาการสาธารณสุข 6ว. (เอกสารดูได้ที่เจ้าของผลงาน)

Who's Online

We have 57 guests and no members online