Up

ประชาสัมพันธ์ PMQA

สรุปการบรรยาย เรื่อง โมเดลขับเคลื่อนกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลด้วยเครื่องมือ PMQA
ประเมินตนเองหมวด 1-6
ชี้แจงการจัดทำคำรับรอง
คำสั่ง PMQA60
คู่มือ PMQA 2558
การติดตามผลภายหลังการประชุม PMQA ปอ.6
การติดตามผลภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัิติการ PMQA ปอ.5
 
 
Powered by Phoca Download

Who's Online

We have 19 guests and no members online