ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
95 เทศบาล 1 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 ประเทศไทย  Tell No. 
0-7321-2862 . 0-7321-4200  Fax.  0-7321-3747

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (1) OPD - ห้องบัตร 073-212860  (2)IPD - หอสูติ-นรีเวชกรรม 073212861  (3) ANC - แผนกฝากครรภ์ 073-214200

Website: http://hpc12.anamai.moph.go.th/ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.