ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เชิญชวนประชาชน รณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน นี้

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายนนี้ เพื่อบ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย

นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12 ยะลา เปิดเผยว่า ในโอกาส

วันสาธารณสุข 27 พฤศจิกายนนี้ กรมอนามัยได้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้คำขวัญ “ อนามัยดี เริ่มที่บ้าน แยกขยะช่วยชาติ ความสะอาดสร้างสุขอนามัย” เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รณรงค์ ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ อาทิ ชุมชน วัด โรงเรียน ตลาดให้สะอาด ปลอดโรค ซึ่งสถานที่เหล่านี้ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันวิถีชีวิตและสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

การทำงานที่รีบเร่งแข่งกับเวลา ทำให้ประชาชนละเลยต่อสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว ไม่มีการจัดการดูแลที่พักอาศัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานในครัวเรือน เช่น ความสะอาด

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปรุง-ประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ น้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาดและเพียงพอ การจัดการมูลฝอย น้ำเสีย รวมทั้งสัตว์และแมลงพาหะนำโรค หรือละเลยการสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ไวรัสตับอักเสบ ไข้เลือดออก เป็นต้น โรคต่างๆ เหล่านี้ สามารถป้องกันได้ โดยการจัดการด้านการสุขาภิบาลที่พักอาศัย สิ่งแวดแวดล้อม และปรับปรุง พฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เหมาะสม

ดังนั้น ในโอกาสสัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา จึงขอเชิญชวน ประชาชนและภาคีเครือข่าย ทำความสะอาดบ้านเรือนและสถานที่ทำงาน ให้สะอาดน่าอยู่ น่าอาศัย โดยเฉพาะในครัวเรือน อาจเริ่มจากการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อสะดวกต่อการนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ขยะเศษอาหารนำไปทำปุ๋ย ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว พลาสติก กระดาษ กระป๋องอะลูมิเนียม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะทั่วไป เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ทิ้งเพื่อนำไปทำลาย ฯลฯ

ทั้งนี้ การคัดแยกขยะ เป็นวิธีการสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ ลดมลพิษ ซึ่งควรเริ่มต้นจากครอบครัว แล้วค่อยขยายผลสู่ชุมชนต่อไป