กรมอนามัย ยกระดับร้านอาหารไทย มอบป้าย CFGT PLUS เพิ่ม 54 แห่ง ย้ำความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐาน มอบป้าย Clean Food Good Taste Plus เพิ่ม 54 แห่ง สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

วันนี้ (2 มิถุนายน 2559) นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ และยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี ปี 2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ว่า ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและ  การพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนส่วนใหญ่ทำงานนอกบ้าน การบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนจากการปรุงประกอบอาหารเองเป็นการบริโภคอาหารนอกบ้าน หรือซื้ออาหารมารับประทานที่บ้าน โดยเฉพาะร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 152,369 แห่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน 130,824 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.86 และจากการสุ่มประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารบางส่วนยังไม่ผ่านเกณฑ์การแต่งกายและสุขวิทยาของผู้สัมผัสอาหาร การรวบรวมขยะมูลฝอยและเศษอาหาร และการปกปิดอาหารปรุงสุก ซึ่งจะต้องเร่งให้มีการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้ผ่านเกณฑ์มากขึ้น

นายแพทย์ดนัย กล่าวต่อว่า โครงการร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus : CFGT+) กรมอนามัยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานครบทุกด้าน ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค โดยเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานร้านอาหาร ดังนี้ 1) ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 2) มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค   3) มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค 4) ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (Healthy Accessibility Safety) และมีส้วมสำหรับผู้พิการที่รถเข็นสามารถเข้าถึงได้ 5) ผักสดปลอดสารพิษฆ่าแมลง 6) ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร และ 7) ใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว    ซึ่งในปี 2557 มีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste Plus จำนวน 48 ร้าน ปี 2558 จำนวน 82 ร้าน และปี 2559 จำนวน 54 ร้าน รวมระยะเวลา 3 ปี มีร้านที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 184 ร้าน

“ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จและยกย่องเชิดชูเกียรติแบบอย่างร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) ครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความสำเร็จของการพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานเป็นต้นแบบ และยกย่องเชิดชูเกียรติโดยมอบป้าย Clean Food Good Taste Plus แก่ร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 220 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศูนย์อนามัยทั้ง 13 แห่ง ผู้รับป้าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าอาหารพัฒนาและยกระดับร้านจำหน่ายอาหารให้ได้มาตรฐานเป็นต้นแบบ ทำให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยให้กับนานาชาติต่อไป” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

***

สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง/2 มิถุนายน 2559