สธ.เร่งผลักดันยุทธศาสตร์ การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ พัฒนาทุกช่วงวัย

กระทรวงสาธารณสุข เผย วัยทำงานอายุ 20-34 ปี ตั้งครรภ์และคลอดลดลง ส่วนกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้นอย่างมาก เร่งรัดยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ “ให้การเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและ   มีความพร้อมในทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ”

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2559) แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “มุมมองใหม่ อนามัยการเจริญพันธุ์” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุข         ให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกกลุ่มวัย จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ทำให้คนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายมีค่านิยมที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง อัตราเพิ่มประชากรลดลง จากร้อยละ 2.7 ในปี 2513 เหลือเพียงร้อยละ 0.7 ในปี 2553 ส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์รวมของประเทศลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานอายุ 20-34 ปี ที่กำลังอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมที่จะมีบุตรตั้งครรภ์และคลอดลดลง  ในขณะที่กลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ยังพบปัญหาการตายมารดาสูงถึง 20.0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคนในปี 2558 โดยสาเหตุการตายส่วนใหญ่มาจากการตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ร้อยละ 39 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมวัย ร้อยละ 27.3

แพทย์หญิงมยุรา กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะงานอนามัยแม่และเด็ก ได้จัดทำร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ภายใต้นโยบาย “รัฐบาลสนับสนุนให้การเกิดทุกรายมีการวางแผน มีความตั้งใจและมีความพร้อมในทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ” เพื่อก้าวไปสู่วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่นและเยาวชน วัยทำงานหลังวัยเจริญพันธุ์และวัยสูงอายุ บูรณาการทำงานทุกภาคส่วน เน้นหนักยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อให้ระบบบริการมีคุณภาพและได้มาตรฐานนำไปสู่การส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ประชากรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยรุ่นแบบบูรณาการ มอบให้กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมมือกันดำเนินการบูรณาการแผนงาน/โครงการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ จัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามแนวทางมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร (Youth Friendly Health Services : YFHS) เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและเยาวชนทั้งเชิงรับและเชิงรุก และส่งเสริมให้ภาคีและเครือข่ายในระดับพื้นที่ อำเภอ สถานบริการสาธารณสุข ท้องถิ่นและชุมชน         มีการบูรณาการการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งการส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัย 

“สำหรับการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นให้บุคคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยนำองค์ความรู้ใหม่ๆ    ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม นิทรรศการ ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย นักวิชาการ บุคลากรจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 900 คน โดยภายในงานได้มีการมอบโล่รางวัลจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ 5 จังหวัด รางวัลอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 121 อำเภอ และรางวัลบริการสุขภาพที่เป็นมิตรตามแนวทางมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร (YFHS) 79 โรงพยาบาล” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

***

สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง / 13 กรกฎาคม 2559