ข่าวที่ 3 / 20 พฤศจิกายน 2559

21 - 27 พฤศจิกายน สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ กรมอนามัย เชิญชวนประชาชน รณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน ตลาด ให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย

 

นายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย กล่าวว่า ในปัจจุบันสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ความเร่งรีบ ทำให้ประชาชนละเลยเรื่องการสุขาภิบาลขั้นพื้นฐานในครัวเรือน เช่น ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการขยะ ที่มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะขยะที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน และยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ สัตว์แมลง และพาหะนำโรค เช่น ยุง แมลงวัน หนู แมลงสาป ซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆอาทิ โรคไข้เลือดออก ไข้ซิการ์ และโรคระบบทางเดินอาหาร

ดังนั้น ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรงกับ วันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี กรมอนามัย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ระหว่าง วันที่ 21- 27 พฤศจิกายน 2559 ภายใต้คำขวัญ CLEAN FOR HEALTH ความสะอาด สร้างสุขอนามัย เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน รณรงค์ทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้สะอาดปลอดโรค

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดในหน่วยงาน โดยเน้นการทำความสะอาด ตามมาตรการ 3 เก็บ 5 ส ได้แก่ เก็บบ้าน ให้เป็นระเบียบ ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำ และ 5 ส สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย ร่วมกับการคัดแยกขยะ เพื่อลดขยะจากต้นทาง นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ จึงขอเชิญชวน ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชนและสถานที่สาธารณะ ทั้งนี้ การทำความสะอาดไม่เพียงแต่จะช่วยให้ บ้านและชุมชนสะอาดแล้ว ยังช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แมลง สัตว์นำโรค ลดโรคและส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กล่าวในที่สุด