Up

งานกฎหมายอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
กฎกระทรวง วาดวยการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะและเงื่อนไขของหองปฏิบัติการเชื้ออันตราย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของหองรักษาผูปวยติดเชื้อรายแรง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ตราหรือสัญลักษณสําหรับพิมพบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้ออ พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ มาตรฐานทางชีวภาพในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2546
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมการปองกันและระงับการแพรเชื้อหรืออันตราย ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
กฏกระทรวง วาดวยอัตราค่าธรรมเนียมการใหบริการ เก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราคาธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อบัญญัติขยะมูลฝอยติดเชื้อ
เทศบัญญัติขยะมูลฝอยติดเชื้อ
 
 
Powered by Phoca Download