คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข่าววิชาการและงานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การจัดการเรียนรู้การวิจัย วช.

research zone.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
jum01-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ของบวิจัยปีงบ61วช.ทางNRMS

vchai_NRMS (16aug59).pdf
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
jum01.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการวิจัยนโยบายและระบบสุขภาพ

v2902.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1

rk_vijai58.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
gluay02.pdf
ขนาดไฟล์ 8.86 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี

n_vijai58.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
gluay01.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอความร่วมมือนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิขาการฯ

namsner21apr58.pdf
ขนาดไฟล์ 1.69 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมรับนิเทศกรม1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

pongan16mar58.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
pai01.pdf
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชาสัมพันธ์เพิ่อส่งผลประกวดรางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ครั้งที่ 8

pk_R2R_8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แจ้งปฎิทินตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ( p-vijai58.pdf

p-vijai58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการวิจัยนโยบายและระบบสุ

st0205.07.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R)

k-ank-R2R58.pdf
ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุมคณะติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 35.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ส่งผลงานการจัดการความรู้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมวิชาการ ประจำปี

v540_200657.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
yha 03.pdf
ขนาดไฟล์ 26.59 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย