คุณกำลังมองหาอะไร?

ที

ทีมบริหารศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายแพทย์อรรถสิทธิ์ แดงมณี

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

About Hero 0

แพทย์หญิงอัสวานีย์ รอกา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

ทรงสมร พิเชียรโสภณ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ด้านส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 2

มานะ หะสาเมาะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 3

เสาวคนธ์ ภักดี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 4

สุภาคม ฆังคะสุวรรณ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

About Hero 5

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีที่สำเร็จการศึกษา  พ.ศ.2541

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม (กุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ.2545

หนังสืออนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ปีที่สำเร็จการศึกษา  พ.ศ.2546

ระบาดวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (One year course work in Epidemiology) พ.ศ.2556

 

ประวัติการรับราชการ

ตำแหน่ง นายแพทย์ 4  สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  [1 เมย.2541]

ตำแหน่ง นายแพทย์ 5  สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  [1 เมย.2543]

ตำแหน่ง นายแพทย์ 6  สังกัด โรงพยาบาลยะลา [1 เมย.2546]

ตำแหน่ง นายแพทย์ 7 (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม)  สังกัดโรงพยาบาลยะลา [22 พย.2548]

ตำแหน่ง นายแพทย์ 8 (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) สังกัด โรงพยาบาลยะลา  [17 กย.2550]

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สังกัดโรงพยาบาลยะลา [11 ธค.2551] 

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  สังกัด โรงพยาบาลพัทลุง [1 ธค.2558]

ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัด ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา  [20 พย.2560]

ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) สังกัด ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา [14 กพ.2562]

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  และผดุงครรภ์ชั้นสูง  วิทยาลัยพยาบาลสงขลา  พศ.2527
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เอกบริหารสาธารณสุข)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พศ.2531
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  พศ.2538
 • โภชนศาสตรบัณฑิต (เอกโภชนาการชุมชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พศ.2548

ประวัติการรับราชการ

วัน  เดือน ปี             ตำแหน่ง สังกัด
2 เมษายน 2527 พยาบาลวิชาชีพ 3 ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 9 กรมอนามัย
23  กันยายน 2530 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 4 ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 9 ยะลา
1   ตุลาคม  2535 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  6 ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 9 ยะลา
1   ตุลาคม   2539  นักวิชาการสาธารณสุข 7 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 12   ยะลา
1  ตุลาคม   2545  นักวิชาการสาธารณสุข 7 ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา     
6 กุมภาพันธ์ 2551 นักโภชนาการ 7 ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา    
1 ตุลาคม 2551 นักวิชาการสาธารณสุข 8 ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา    
24 ตุลาคม 2551 นักโภชนาการ 8 นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ  (แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ระบบแท่ง) ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา    
11 ธันวาคม 2551 นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา    
1 เมษายน 2559 รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา    
1 ตุลาคม 2559 สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา    
1 เมษายน 2560 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา    
22 มีนาคม 2561 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ศูนย์อนามัยที่ 12   ยะลา    

ประวัติการศึกษา

 1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการรับราชการ

 1. ปฏิบัติงาน นักวิชาการสุขาภิบาล ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค โรงพยาบาลเทพา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (21 ส.ค. 2532 - 31 ต.ค. 2533)
 2. ปฏิบัติงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม งานอาชีวเวชศาสตร์ ฝ่ายอาชีวอนามัย ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 9 สงขลา (1 พ.ย. 2533 - 23 ส.ค. 2534)
 3. ปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข งานอาชีวเวชศาสตร์ ฝ่ายอาชีวอนามัย ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 12 สงขลา (24 ส.ค. 2534 – 8 ตค. 2545)
 4. ปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา (9 ตค. 2545– 15 ม.ค. 2547)
 5. ปฏิบัติงาน นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 12 (16 ม.ค. 2547 – ปัจจุบัน)