คุณกำลังมองหาอะไร?

ที

ทีมอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

สุภาคม มังคะสุวรรณ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

About Hero 0

ภิญญา ศรีเงินถม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานธุรการ

About Hero 1

นุสรา เบญฮารณย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานบุคคล

About Hero 2

อัญชลี ขาวสังข์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้างานพัสดุ

About Hero 3

นางสาวสุภาวดี รัตนปรมากุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงิน

About Hero 4

เอกพงศ์ ศรีเงินถม

พนักงานธุรการ ส.3

หัวหน้างานอาคารสถานที

About Hero 5