คุณกำลังมองหาอะไร?

ที

ทีมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

ทีมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11

เสาวคนธ์ ภักดี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

About Hero 0

แสวง สุวรรณอินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

พิเชษฐ์ เท่งประกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

วิศัย อักษรแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

กิติพงศ์ ศักดิ์สวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 4

สมิทธิ์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 5

ซูไมยะ เด็งสาแม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

คอบอรี ตีมุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 7

ฮาบีบะห์ สาและบิง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 8

อิมรอน บินอาแว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 9

ฉลวย ธรรมโร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 10

อุสมาน ยิมิง

นักวิชาการเผยแพร่

About Hero 11

ประวัติการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ประวัติการรับราชการ

  • พนักงานราชการ พ.ศ. 2549 - 2563          ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
  • ข้าราชการพลเรือนสามัญ 24 ส.ค. – ปัจจุบัน  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ประวัติการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยอุตสาหกรรม(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) หาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ประวัติการรับราชการ

  • ลูกจ้างชั่วคราว ปี 2551                      ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
  • พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556     ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
  • ข้าราชการพลเรือน ปี 2563 ถึงปัจจุบัน     ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา