คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลวิจัยและวิชาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปี 2557

ผลงานวิจัย

ปี 2556

ผลงานวิจัย
organization63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปี 2555

ผลงานวิจัย

ปี 2554

ผลงานวิจัย

ปี 2553

ผลงานวิจัย

การพยาบาลมารดาหลังผ่าตัดคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (นางสาวเนาวมาลย์ หะยีหะมะ)

ผลงานวิชาการ(อวช.)

กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Onsite Treatment เพื่อนำมาสร้างทดแทนระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลสิงหนคร ( นายมูฮำหมัดยัมรี อาแว)

ผลงานวิชาการ(อวช.)

ผลการให้ความรู้อย่างมีแบบแผนต่อการบันทึกพัฒนาการ (นางสาวซูรียะห์ สาและบิง)

ผลงานวิชาการ(อวช.)

โครงการส่งเสริมพัฒนาทันตสุขภาพผู้สูงอายุ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2558 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (วิถีอิสลาม) (นายธีรชัย อนุวงค์เจริญ)

ผลงานวิชาการ(อวช.)

พัฒนารูปแบบการประเมินปริมาณการเสียเลือดของมารดาหลังคลอด

ผลงานวิชาการ(อวช.)

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ผลงานวิชาการ(อวช.)
คำสั่งคณะทำงานสวนสาธารณะฯ และฟิตเนส
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สุขภาวะชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมาใช้บริการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ภาษีเจริญ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การป้องกันการเกิดอุณหภูมิกายต่ำในทารกแรกเกิด

ผลงานวิชาการ(อวช.)