คุณกำลังมองหาอะไร?

พื้นที่รับผิดชอบมี 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย

 จังหวัด ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส