คุณกำลังมองหาอะไร?

ลัสเตอร์ วัยสูงอายุ

คลัสเตอร์ วัยสูงอายุ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นวพร เตโช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้า Cluster วัยสูงอายุ

About Hero 0

สศิกร กอวิวัฒนาการ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

About Hero 1

เฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

เพ็ญพิชชา แสนสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

About Hero 3

ซูไฮลา แวหะยี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

About Hero 4

นรีซัน มัวมะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

About Hero 5