คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการ(อวช.)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

พัฒนาระบบบริการการดูแลมารดาวัยรุ่นให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องมาตรฐาน YFHS (Youth friendly health service) ฉบับบูรณาการ (นางนูรนาฟีซา มาฮะ)

อวช.7 นูรนาฟีซา มาฮะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาแบบบันทึกการประเมินและแนวทางปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อในกระแสโลหิต (นางสาวฮานีฟา นิเด็ง)

อวช.7 ฮานีฟา นิเด็ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาผลการใช้สื่อ Motion graphic ”Healthy with Pada”ตอน การดูแลรักษา และพัฒนาสมอง ป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้รับบริการรายใหม่ ในคลินิกสูงวัยสุขภาพดี ของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา (นางสาวเพ็ญพิชชา แสนสุข)

การศึกษาผลการใช้สื่อ Motion graphic31.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในสามจังหวัดชายแดนใต้

Long term care_suhaila_fab2021.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคที่เรียแหล่งจำหน่ายอาหารในพื้นที่รับผิดชอบของเขตเทศบาล จังหวัดปัตตานี (นายจอมพงศ์ แลบา)

อวช ขึ้นเว็บ_จอมพงศ์ แลบา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อทันตสุขภาพ “หนูน้อยอายุ 0-5 ปี ฟันดีไม่มีผุ” (นางสาวนิสรีณา เบ็ญอาหลี)

สื่อทันตสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การศึกษาสถานะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-5 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดยะลา (นางสาวฮัสลีนา ยูโซ๊ะ)

hasleena_jan2021.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ( Hypoglycemia) ในทารกหลังคลอดกลุ่มเสี่ยงโดยใช้แนวทางปฏิบัติของแผนกกุมารเวชกรรม (วาสนา สุขทอง)

p_wasana2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาแนวทางการดูแลมารดาตั้งครรภ์วัยรุ่นแผนกห้องคลอดตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (นางสุรัตนา หะยีปะดอเห็ง)

p_surattana2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี อายุ 20-59 ปีที่มารับบริการภายในคลินิกวัยทำงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา (ซัรวานี แวดาโอะ)

p_sarwanee2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Motion graphic การใช้ถุงยางอนามัยให้ปลอดภัย ไร้ท้อง ไร้โรค (ฟาลินดา สาแล)

p_falinda2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมวัยรุ่นในสถานศึกษา:กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งใน จังหวัดยะลา (นูรีฮัน ดิทามาท)

p_nureehan2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย