คุณกำลังมองหาอะไร?

รวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดสตูล GREEN & CLEAN Hospital

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.06.2564
1
0
แชร์
17
มิถุนายน
2564

วันที่ : 16 มิถุนายน 2564

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน GREEN & CLAEN Hospital ของสถานบริการสาธารณสุขในเขตจังหวัดสตูล ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาลโดยใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ กิจกรรม GREEN และกลยุทธ์ CLEAN เพื่อให้บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ รวมถึงการเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มารับบริการ เพื่อขยายผลลงสู่ชุมชนและภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขจำนวน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งหว้า โรงพยาบาลควนกาหลง โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลท่าแพ คณะตรวจเยี่ยมขอบพระคุณผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกแห่งเป็นอย่างสูงได้นำคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน GREEN & CLAEN Hospital

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน