คุณกำลังมองหาอะไร?

ระเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) และประชาสัมพันธ์ TSC+ จังหวัดนราธิวาส

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.06.2564
2
0
แชร์
17
มิถุนายน
2564

วันที่ : 14 มิถุนายน 2564

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ประเมินรับรอง “คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Environmental Health Accreditation: EHA) จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการต้อนรับและรับการประเมิน โดยคณะผู้บริหารเทศบาล ณ เทศบาลตำบลตันหยงมัส และเทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อประเมินรับรองมาตรฐาน ตลอดจนให้คำปรึกษา และเสนอแนะมาตรฐานด้านวิชาการและด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มกรมอนามัย THAI STOP COVID PLUS ให้สถานประกอบการได้ประเมินตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน